Logo

Sicher Dach Paweł Niemiec
45-528 Opole, ul. Józefa Dobisa 6
tel.: 668 571 157

 
Logo

Uprawnienia Budowlane


Dokument wydawany w formie decyzji administracyjnej potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonej specjalności budowlanej. Uprawnienia budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (PIIB) oraz architektów (IARP) po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu.

Uprawnienia są niezbędne aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie egzaminu weryfikującego znajomość procesu budowlanego oraz praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z fachową oceną zjawisk technicznych lub samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmuje:

  • projektowanie, sprawdzenie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
  • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolę i nadzór nad wytwarzaniem tych elementów
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.