Logo

Sicher Dach Paweł Niemiec
45-528 Opole, ul. Józefa Dobisa 6
tel.: 668 571 157

 
Logo

RODO - obowiązek informacyjny


Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Pawła Niemiec, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sicher Dach z/s w Opolu (NIP 754-266-22-09). 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Paweł Niemiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sicher Dach (NIP 754-266-22-09) z siedzibą: ul. Józefa Dobisa 6, 45-528 Opole. 

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Józefa Dobisa 6, 45-528 Opole,

- przez e-mail: info@sicherdach.pl

2. Rodzaje przetwarzanych danych

 

Przetwarzane przez naszą firmę  dane osobowe to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), tj.: nazwa firmy, imiona i nazwiska pracowników / współpracowników / reprezentantów, adresy e-mail, telefony kontaktowe, adresy korespondencyjne, dane teleadresowe kontrahentów.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać dane osobowe, aby:

 • przygotowywać oferty współpracy,
 • realizować wiążące nas umowy,
 • wykonywać usługi,
 • prowadzić rozliczenia i ewidencje,
 •  utrzymywać relacje biznesowe z Państwem.

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO).
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy lub do czasu odwołania przez Państwa zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

 5. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom rachunkowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

 Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem   wskazanym na wstępie.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwo zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt e-mailowy: info@sicherdach.pl