Logo

Sicher Dach Paweł Niemiec
45-528 Opole, ul. Józefa Dobisa 6
tel.: 668 571 157

 
Logo

Świadczenie przez nas usług to dla nas więcej niż techniczna obsługa zlecenia z zakresu prac ciesielsko - dekarskich mających na celu ochronę naszych domostw w chłodne i mokre dni.

Istotą wykonywanej przez nas usługi jest filozofia dachu w trosce o Twoją i naszą przyszłość,  a następnie na jej podstawie techniczne świadczenie usługi ciesielsko - dekarskiej ,co czyni z nas firmę wyjątkową w swojej branży i mamy nadzieję, że przez to znacznie bliższą oczekiwaniom klienta wobec wykonawcy.

Opole 17.10.2012 - Sicher Dach Paweł Niemiec

Uprawnienia budowlane

Dokument wydawany w formie decyzji administracyjnej potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonej specjalności budowlanej. Uprawnienia budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (PIIB) oraz architektów (IARP) po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu.

Uprawnienia są niezbędne aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie egzaminu weryfikującego znajomość procesu budowlanego oraz praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z fachową oceną zjawisk technicznych lub samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.


Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmuje:

  • projektowanie, sprawdzenie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
  • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolę i nadzór nad wytwarzaniem tych elementów
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Kwalifikacje wykonawcze

Kwalifikacje wykonawcze to wiedza, umiejętności, doświadczenie potrzebne do wykonywania określonej profesji.

Mistrz rzemiosła - tytuł uzyskany na egzaminie zawodowym, potwierdzony dyplomem, poświadczający umiejętności, doświadczenie i wykształcenie zawodowe.

Tytuł mistrza, ma kilkusetletnią tradycję.

Mistrz (łac. magister, niem. Meister, ang. master, fr. maitre, wł. maestro)

Dyplom mistrzowski (niem. Meisterbrief) potwierdza najwyższe kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, uzyskane po zdaniu zawodowego egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną w izbie rzemieślniczej.

Zgodnie z ustawą o rzemiośle tytuł mistrza może być uzyskany przez osobę, która spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego, posiada odpowiedni staż i wykształcenie oraz przedstawi wymagane do egzaminu dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Kwalifikacje Wykonawcze" określającej warunki dopuszczenia i strukturę egzaminu stawianego przed kandydatem na mistrza jak i wyszczególniającej kwalifikacje właściciela firmy z zakresu rzemiosła budowlanego.